MINDJET - myšlienkové mapy pre každý deň

Spoločnosť ITMG už pri prvých skúsenostiach s MinJet riešeniami na trhu (ešte v roku 2004) pochopila prínos tohoto riešenia v rôznych oblastiach od marketingu, obchodu, služieb, plánovania až po oblasť verejného sektora a nadviazala úzku obchodnú spoluprácu so spoločnosťou Mindjet GmbH, ktorá je autorom a distibútrom. ITMG prináša produkty MindJet na slovenský a český trh. Podporuje jeho implementáciu a využívanie na základe znalostí a vlastných skúseností v rôznych oblastiach manažmentu, informačných technológií. Prínos spolupráce spočíva vo využití možností vizualizácie znalostí procesov a súvislostí ovplyvňujúcich fungovanie spoločnosti a v spôsobilosti produktov MindJet podporiť optimalizáciu jednotlivých činností podnikov a  ich trvalý rast.

Školenie a semináre sú určené pre všeobecné témy, informácie, pracovné postupy. Pre veľmi špecifické otázky nasadenia MindJet pre riešenie vybraných podnikových problémov, výskumu, zložitých problémov a implementácia a nastavenie vhodného riešenia v oblsti MindJet je predmetom expertného poradenstva. Poradenstvo, couching je zamerané na efektívnu aplikáciu širkého psektra MindJet nástrojov a riešení na špecifickú problematiku Vášho pracoviska a na pomoc pri optimalizácií MindJet unvierzálneho riešenia pre vybranú skupinu konkrétnych problémov.

 

Naši experti majú prístup k databáze riešení MindJet a pomôžu Vám vybrať vhodný template, príklady obdobných riešení a podporia transformáciu existujúcich riešení na Vami vybraté reálne úlohy.

ITMG chápe koučing  ako spoločný sprievodný proces pri vypracovaní stratégie nasadenia a vzužívania prostredia MIndJet pre konkrétne úlohy organizáície. Koučing je svpjim spôsobom podpora užívateľa pri hľadaní vlstnch riešení , v čom sa radikálne líši od poradenských služieb. 

Poradcovia vám raddia a predkaldajú návrhy riešení, ktoré vyplývajú z ich vlastnej skúsensoti a využívania MindJetu

Koučing na druhej strane reprezentuje systémový prístup a podporu pre užívateľa, aby sám nasiel vvhodné riešenie pre špecifický problém s využitím možností MindJetu. Vypracovaný súbor otázok a odporúčaní pomáha koučovi motivovať užívateľa v hľadaní jeho vlstného riešenia, ktoré na zákalde praktických skúsensotí je vždy vhodnoejšie a lepšie akcpetované, ako  prebrané riešenie od poradcu, alebo iného vzoru riešenia. 

ITMG, s.r.o.

Boldocká 18

90301 Senec

info@erpclub.eu

© 2020 by ITMG, s.r.o. , Slovakia