top of page
logo.png
 Myšlienkové mapy na každý deň

MindManager® zjednodušuje spôsob, akým spracovávate a spravujete informácie premenením roztrúsených myšlienok a údajov na jasné vizuálne mapy, ktoré sa ľahko vytvárajú, organizujú, vyvíjajú a zdieľajú.

Každý deň milióny ľudí v tisíckach globálnych organizácií používa MindManager na efektívnejšie premýšľanie, plánovanie, komunikáciu, spoluprácu a dostávajú veci do úspešného konca v rámci ich najdôležitejších obchodných úloh.

one person icon - green (datasheet) (1).
BRAINSTORMING
two people icon - blue.png
     MANAŽMENT
PROJEKTOV A ÚLOH
Calendar icon - grey blue.png
Org chart icon-orange (datasheet).png
PROJEKTOVÉ
PLÁNOVANIE
ZAZNAMENÁVANIE
      PROCESOV
Chart icon - purple.png
STRATEGICKÉ
PLÁNOVANIE
Ideas icon - yellow.png
MANAŽMENT
VEDOMOSTÍ

Školenia a semináre sú určené pre všeobecné témy, informácie, pracovné postupy. Pre veľmi špecifické otázky nasadenia MindManagera pre riešenie vybraných podnikových problémov, výskumu, zložitých problémov a implementácia a nastavenie vhodného riešenia v oblasti MindManagera je predmetom expertného poradenstva.

 

Poradenstvo, couching je zamerané na efektívnu aplikáciu širkého spektra MindManagera nástrojov a riešení na špecifickú problematiku Vášho pracoviska a na pomoc pri optimalizácií MindManagera unvierzálneho riešenia pre vybranú skupinu konkrétnych problémov.

 

Naši experti majú prístup k databáze riešení MindManagera a pomôžu Vám vybrať vhodný template, príklady obdobných riešení a podporia transformáciu existujúcich riešení na Vami vybraté reálne úlohy.

MindManager

Základný kurz používania

​OBSAH KURZU:

 • Užívateľský interface a funkcie menu

 

 • Využívanie hotových a predpripravených templatov

 

 • Základné prvky myšlienkových máp v MindManageri

 

 • Vytvárnia myšlienkových máp v prostredí MindManager

 

 • Objekty a grafické elementy myšlienkových máp, formátovanie objektov a práca s objektami

 

 • Využívanie ikon a iných grafických prvkov

 

 • Spájanie objektov, naznačovanie sekundárnych vzťahov objektov 

 

 • Prílohy, hypertexové odkazy, linky

 

 • Tlač dokuemntov

 

 • Export myšlienkových máp do rôznych prostredí a formátov

TopicInfoNewv3 (1).png

KOMU JE KURZ URČENÝ

Užívatelia, ktorí chcú integrovať MindManager do svojich pracovných procesov ako podporný nástroj.

Užívatelia, ktorí plánujú využívať Mindmanger pre podporu plánovnia,  pracovných postupov, designu dokumentov, dátových súborov, plánovania dennej agendy

MindManager

Pokročilý kurz používania

​OBSAH KURZU:

 • Prehĺbenie znalostí zo základného kurzu používania

 • Rozpracovanie príkladov z praxe (účastníci kurzu môžu prinášať príklady z vlastnej praxe a riešenej problematiky. Ukážka nasadenia vhodných nástrojov, templatov a zvýrazňujúcich prvkov MindManageru rozvíja schopnosti modelovania a vizualizácie reálnych úloh pokročilých užívateľov

 • podrobné vysvetlenie vlastností a účel nových komponentov riešenia - praktické príklady ako prehľadne zobraziť informácie a skvalitniť vypovedaciu schopnosť MindManager zobrazenia

 • Frekventanti získajú zručnosť a efektívne postupy pre využívanie MindManageru pre ich organizáciu a tvorbu situačných správ, koncpecií, protokolov, projektov a plánov

 • Súčasťou školenia je metodika využívania MindManagera pre plánovanie projektov, prehľady riešenia projektov a úloh, využitie MindManagera pre komunikáciu projektového manažéra s riešiteľmi a manažmentom. 

 

 • Účastníci kurzu získajú informácie a precvičia si širokú škálu exportovacích možností, ako sprístupniť, resp. využiť  vytvorené vizualizácie v iných prostrediach a formátoch, najmä pre tých adresátov informácií, ktorí zatiaľ nemajú prístupné prostredie MindManageru, alebo sú zvyknutí pracovať v prostredí MS Office, Power Point, s grafickými formátmi ako JPG, PDF a pod. Súčasťou programu je nácvik  využívania Powerfilter a indexovania myšlienkových máp, práca so vzorcami, implementácia výpočtových rutín a redefinovanie vlastností subjektov, znázornených v myšlienkových mapách.  

 

 • Precvičujú sa praktické funkcie, vbudované do MindManager riešenia, akými sú časovače, zasielanie upozornení na termíny, pripájanie príloh, zostavovanie praktických prehľadových správ, implementácia tabuliek a diagramov do zobrazovaných vizualizácií a využitie prezentačných schopností priamo z prostredia MindManagera. Samozrejme sa nezabudne aj na rozšírené možnosti importu a exportu údajov z prostredia MindManager

Slides.png
bottom of page