top of page
Search

Advanced Compliance Reporting v S/4HANA

Advanced Compliance Reporting (ACR) je v preklade "Pokročilé podávanie správ o dodržiavaní pravidiel" alebo centrálne riadený štatutárny reporting. Je to nový nástroj na podávanie správ, ktorý je k dispozícii pre verzie S/4HANA On Premise a Cloud Edition. Ide o architektúru jedného rámca a jednu z pridaných hodnôt v S/4HANA, ktorá umožňuje zákazníkom vytvárať, generovať a odosielať správy o dodržiavaní predpisov inštitúciám a daňovým úradom včas a v požadovaných formátoch. Tento nástroj pomáha zabezpečiť, aby boli správy v súlade so zložitými a neustále sa meniacimi právnymi požiadavkami. To sa stalo ešte relevantnejším v súvislosti s COVID 19, kde sa právne zmeny zavádzajú príliš rýchlo a musia sa implementovať vo veľmi krátkom čase. ACR s verziou SAP S/4 HANA on premise 1909 má vopred dodané právne správy pre približne 40 krajín. Ako nástroj poskytuje požadované formáty súborov a komplexnú integráciu s daňovými úradmi v konkrétnych krajinách, ako je India, Spojené kráľovstvo, Holandsko, a iné - zoznam sa stále rozrastá.Finančné výkazy


Na spracovanie finančných výkazov, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky sa využíva aplikácia Spustit výkazy shody F1515 (Run Compliance Reports), ktorá sa dá použiť na generovanie nasledujúcich finančných výkazov:

 • Súvaha (samostatne súvaha pre aktíva a súvaha pre pasíva a vlastné imanie),

 • Výkaz ziskov a strát.

Všetky výpisy sú štruktúrované v zákonne stanovenom formáte. Štandardná Súvaha a Výkaz ziskov a strát vychádzajú z účtovnej závierky danej verzie.


Výkaz aktív súvahy zobrazuje hrubé zostatky bežného roka, záverečné úpravy a čisté (upravené) zostatky. Zobrazuje aj čisté zostatky za predchádzajúci rok. Výkaz ziskov a strát zobrazuje tohtoročné a minuloročné čisté zostatky. Finančné výkazy sú ad hoc report.


Generovanie účtovnej závierky:

 1. Parametre výberu sa zadajú výberom zostavy SK_FINSTATEMENT (Účtovná závierka SK) v nápovede vyhľadávania v poli Názov zostavy.

 2. Vytvorenie úlohy výkazníctva pre ad hoc výkaz pre účtovnú závierku.

 3. Výbor riadku prehľadu, ktorý sa bude spracovávať, a vyberatie položky Nové spustenie.Je možné zadať ďalšie možnosti filtrovania, ako je kód spoločnosti, dátum vykazovania, účtovná kniha a ak je potrebné pripraviť porovnávací výkaz, dátum vykazovania porovnania. Výber možnosť spustenia. Môžete sa rozhodnúť vygenerovať spustenie správy okamžite alebo naplánovať spustenie na neskorší časový bod. Pre spustenia prehľadov, ktorých spracovanie môže trvať dlho, si môžete zvoliť spúšťanie prehľadov na pozadí.

 4. Výber možnosti Spustiť. Aplikácia vygeneruje beh a zobrazí ho v časti Generované na obrazovke. Vygenerované údaje je možné zobraziť výberom riadka vygenerovaného cyklu. Ak bolo spustenie úspešné, je možné skontrolovať údaje v súboroch účtovnej závierky na karte Právne výkazníctvo výberom prepojenia v stĺpci Názov dokumentu. Je možné si prezrieť a vytlačiť nasledujúce výstupné súbory:

 • Súvaha – Záväzky

 • Súvaha - Aktíva

 • Zisk a strata

Aplikácia tiež generuje súbor XML (súbor XML Balance Sheet), ktorý obsahuje všetky tri vyššie uvedené finančné výkazy. Vygenerovaný súbor XML je možné stiahnuť do svojho lokálneho počítača a podľa potreby ho odoslať daňovým úradom.


5. Po vygenerovaní súboru, jeho predložení daňovému úradu a jeho schválení úradmi sa vykoná zmena stavu chodu hlásenia výberom riadka chodu a následné kliknutie na tlačidlo Aktualizovať stav podania. Zmena stavu manuálne na Obsah prijatý vládou.Výkaz peňažných tokov


Na spracovanie výkazu o peňažných tokoch, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky sa využíva aplikácia Spustit výkazy shody F1515 Run Compliance Reports, pomocou ktorej sa vygeneruje Výkaz peňažných tokov v súlade s právnymi požiadavky SR.


V štandardnom nastavení report Výkaz peňažných tokov vychádza z verzie danej účtovnej závierky, pre ktoré sú definované aj sémantické značky, ktoré umožňujú vytvoriť výkaz. Výkaz cash flow je ad hoc report.


Generovanie výkazu peňažných tokov:

 1. Parametre výberu sú zasdané výberom zostavy SK_CASHFLOW (Výkaz peňažných tokov SK) v nápovede vyhľadávania v poli Názov zostavy.

 2. Vytvorenie úlohy výkazníctva pre ad hoc výkaz pre výkaz peňažných tokov.

 3. Výber riadku prehľadu, ktorý bude spracovávaný, a výber položky Nové spustenie. Je možné zadať ďalšie možnosti filtrovania, ako je kód spoločnosti, dátum vykazovania, účtovná kniha a ak je potrebné pripraviť porovnávací výkaz, dátum vykazovania porovnania. Výber možnosti spustenia. Je možné sa rozhodnúť vygenerovať spustenie správy okamžite alebo naplánovať spustenie na neskorší časový bod. Pre spustenia prehľadov, ktorých spracovanie môže trvať dlho, je možné zvoliť spúšťanie prehľadov na pozadí.

 4. Výber možnosti Spustiť. Aplikácia vygeneruje beh a zobrazí ho v časti Generované na obrazovke. Vygenerované údaje je možné zobraziť výberom riadka vygenerovaného cyklu. Ak bol chod úspešný, je možné skontrolovať údaje v súbore výkazu peňažných tokov na karte Právne výkazníctvo výberom prepojenia v stĺpci Názov dokladu. Vygenerovaný dokument je možné tiež prezrieť a vytlačiť, pre potreby predloženia daňovému úradu.

 5. Po vygenerovaní súboru, jeho predložení daňovému úradu a jeho schválení úradmi sa vykoná zmena stavu chodu hlásenia výberom riadka chodu a následné kliknutie na tlačidlo Aktualizovať stav podania. Zmena stavu manuálne na Obsah prijatý vládou.


8 views0 comments

Yorumlar


bottom of page