top of page
Search

IAS, IFRS a SAP S/4 HANA

Updated: Mar 9, 2022

Štandardy IFRS upravujú spôsob, akým väčšina spoločností na celom svete prezentuje svoju finančnú situáciu zainteresovaným stranám, a pre každého finančného riaditeľa a majteľa je dôležité uistiť sa, že informačný systém tieto štandardy dodržiava, resp. pomáha dodržiavať.


V posledných rokoch došlo v IFRS k niekoľkým významným zmenám, ktoré ovplyvnili mnohé odvetvia. Mnohé z týchto spoločností vedú svoje financie na softvéri ERP, ale úplne nerozumejú tomu, ako softvér spĺňa rôzne požiadavky IFRS.

vV rámci nášho prehľadu som sa pokúsil dať do jedného prehľadu ako v súčasnosti líder na trhu ERP spoločnosť SAP so svojími produktami v rámci prostredia SAP S/4 HANA spĺňa rôzne požiadavky IFRS a IAS.IAS


IAS 1 a IAS 7 – Prezentácia účtovnej závierky a výkaz peňažných tokov

SAP má schopnosť vykazovať finančné výkazy v špecifických formátoch(taxonómiách) v rámci SAP S/4 HANA pomocou funkcie nazývanej Verzia finančného výkazu. Súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz peňažných tokov (nepriama metóda) sú výkazy, ktoré môžu byť priamo tvorené systémom. Výkazy Direct Cash Flow sú povolené v SAP S/4 HANA so špecifickou funkcionalitou nazývanou “Cash Management”. Okrem týchto výkazov existujú špecifické výstupy a poznámky k účtovnej závierke. Tieto výstupy a poznámky obsahujú špecifické finančné aj prevádzkové údaje, o ktoré sa spracovávajú pomocou funkcie SAP Disclosure Management, SAP Business Planning and Consolidation a SAP Business Warehouse.


IAS 2 – Zásoby (Oceňovanie a klasifikácia zásob)

SAP S/4 HANA má schopnosť nakonfigurovať oceňovanie zásob podľa zásad jednotlivých spoločností. Štandardné náklady sú podporované prostredníctvom funkcií SAP Product Costing. Funkcie SAP Material Ledger umožňujú paralelné oceňovanie pre právne, skupinové a medzijednotkové oceňovanie a podporujú paralelné meny pre oceňovanie. SAP Material Ledger tiež podporuje skutočné kalkulácie, čo umožňuje spoločnostiam pravidelne určovať skutočné náklady na hotové výrobky a medziprodukty. SAP S/4 HANA má tiež možnosti súvahového oceňovania metódami FIFO alebo LIFO. Pohyblivá priemerná cena sa môže použiť aj na suroviny a spotrebný materiál. SAP S/4 HANA tiež zabezpečuje rozpracovanú výrobu oceňovanie prepracovaným spôsobom.


IAS 27 a IAS 28 – Účtovná závierka, Investície do dcérskych a pridružených spoločností

SAP S/4 HANA Group Reporting umožňuje spoločnostiam konsolidovať finančné výkazy medzi dcérskymi spoločnosťami a na viacerých úrovniach v rámci hierarchie skupiny. Zameriava sa na rôzne metódy konsolidácie, výpočty menšinových podielov, konsolidačné úpravy, prepočty cudzích mien atď. Správa vlastníctva a zmeny vlastníctva sú riešené systematickým spôsobom. Zaoberá sa aj manažmentom a segmentovou konsolidáciou.


IAS 8 – Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chybyy

SAP S/4 HANA podporuje rozlíšenie špecifických finančných úprav s ohľadom na účtovné zásady, odhady, chyby pomocou rozšírenej účtovnej knihy alebo dodatočných konceptov období tak, aby ich bolo možné spravovať prostredníctvom vyhradených pracovných postupov a dokumentácie podľa špecifických účtonvých štandardov.


IAS 10 – Udalosti po období vykazovania

Existujú udalosti, ktoré neustále ovplyvňujú prevádzku alebo financie spoločnosti. Môžu existovať také, ktoré sú natoľko významné, že je potrebné ich buď vykázať, alebo upraviť vo financiách a vykázať. Tieto udalosti a ich významnosť je možné sledovať pomocou riešení SAP Governance, Risk and Compliance, ako sú SAP Risk Management a SAP Business Integrity Screening.


IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

S/4 HANA Finance s modulom Účtovanie majetku spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa vykazovania, oceňovania, odpisovania, doby životnosti, zníženia hodnoty, vyraďovania majetku počas jeho životného cyklu. Zohľadňuje aj určité požiadavky špecifické pre jednotlivé krajiny na daňové účely.IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

V niektorých odvetviach môže byť vykazovanie výnosov zložité, keďže zmluvy so zákazníkmi sú komplikované. Koncept povinností plnenia zmluvy a rozdelenia zmluvy na jednotlivé výstupy môže byť dosť náročný. Zložitým sa môže stať aj udržiavanie, určovanie a prideľovanie transakčnej ceny pre danú povinnosť plnenia. Modul S/4 HANA Sales and Distribution a nový modul Revenue Accounting and Reporting Module dokážu splniť všetky požiadavky IFRS 15 bez ohľadu na to, či sú zmluvy vytvorené v SAP alebo nie.


IAS 20 – Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

SAP Grants Management sa stará o celý proces pre poskytovateľa alebo príjemcu grantu. Tiež sa stará o účtovný dopad a rôzne postupy v rámci spravovania grantov.


IAS 21 – Vplyv zmien kurzov cudzích mien

Devízové ​​oceňovanie a preklad je pokrytý na prepracovanej úrovni pre akúkoľvek právnickú osobu v rámci SAP S/4 HANA Finance. Realizované a nerealizované devízové ​​účtovníctvo je možné nakonfigurovať podľa požiadaviek IFRS. Simuláciu úprav v cudzej mene je možné vykonať aj pomocou funkcií Extension Ledger. Na rôznych úrovniach konsolidácie a na úrovniach skupín sa preklady cudzích mien rieši SAP S/4 HANA Group Reporting.


IAS 23 – Náklady na prijaté úvery a pôžičky

S/4 HANA Finance dokáže spracovať požiadavky stanovené týmto štandardom pomocou projektových systémov alebo interných objednávok na akumuláciu nákladov na pôžičky.

IAS 24 – Zverejnenia o spriaznených osobách

S/4 HANA má funkcie ako Business Partner a Trading Partner, ktoré sa zvyčajne používajú na identifikáciu spriaznených strán. Ďalšie transakčné reporty sú k dispozícii na zostavenie zverejnení pomocou SAP Disclosure Management.


IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

Tento účtovný štandard sa zaoberá záväzkami alebo aktívami s neistým načasovaním alebo neistou výškou. Vykazovanie rezerv, podmienených záväzkov a aktív je možné vykonať v SAP S/4 HANA pomocou konceptu účtovných zápisov a poznámok, najmä ich zobrazením spolu s účtovnou závierkou.


IAS 38 – Nehmotný majetok

Nehmotný majetok sa účtuje pomocou účtovania majetku S/4 HANA prostredníctvom špecifických tried majetku. Stará sa o patenty, autorské práva, goodwill, franšízu, ochranné známky atď. Ďalej je možné súčasne vykonávať oceňovanie a odpisy pre rôzne účtovné princípy, ako aj rôzne fiškálne roky.

IAS 40 – Investičný nehnuteľný majetok

S/4 HANA Real Estate Management sa hodí na splnenie všetkých účtovných a procesných požiadaviek podľa IAS 40 na spracovanie pozemkov, obytných a komerčných budov.
IFRS


IFRS 8 – Prevádzkové segmenty

S/4 HANA Finance má schopnosť sledovať rôzne dimenzie, ako sú segmenty, ziskové centrá, obchodné jednotky, skupiny zákazníkov atď., čo umožňuje finančné výkazníctvo podľa viacerých dimenzií. Táto schopnosť môže riešiť nielen požiadavky IFRS 8, ale aj požiadavky manažmentu na výkazníctvo. Okrem toho, paralelné účtovné knihy a meny tiež umožňujú väčšiu flexibilitu.


IFRS 16 – Lízing

Tento nový štandard má ďalekosiahle účinky na určité odvetvia, pretože rozdiely medzi lízingami, ktoré sa robili predtým, sú už nepoužívané. Všetky lízingy je teraz potrebné klasifikovať ako finančný lízing a účtovný dopad na náklady teraz zahŕňa vstupný úrok a amortizáciu kapitalizovanej hodnoty lízingu, ak obdobie presahuje jeden rok. Riešenie SAP S/4 HANA Real Estate Management dokáže pokryť požiadavky z pohľadu nájomcu alebo prenajímateľa. Okrem vykozovania zmlúv a ich prepojenia na náklady modul SAP Real Estate môže pokryť niektoré dodatočné požiadavky týkajúce sa napríklad údržby spoločných priestorov, správy priestoru, dokumentácie, viacnásobného zobrazenia atď


IFRS 3, 10 a 12 – Podnikové kombinácie, konsolidovaná účtovná závierka a Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

IFRS 3 sa zaoberá účtovaním v súvislosti s fúziami a akvizíciami. Poskytuje usmernenia, ako zaobchádzať s transakčnými nákladmi/výpočtom dobrej vôle/reálnou hodnotou/vlastníckymi podielmi.

IFRS 10 nám na druhej strane tiež poskytuje usmernenia, pokiaľ ide o určenie kontroly prostredníctvom manažérskej kontroly alebo vlastníctva a metódu, akou by sa mali finančné výkazy v danom scenári konsolidovať. Požiadavky vyplývajúce zo všetkých týchto štandardov môže riešiť SAP S/4 HANA Group Reporting. Požiadavky

IFRS 12 na zverejnenia týkajúce sa dcérskych spoločností, spoločných podnikov a podielov v iných subjektoch možno ďalej riadiť prostredníctvom SAP Disclosure Management.


IFRS 11 – Spoločné dohody

Štandard rieši účtovné procesy a zverejnenia v prípade spoločných podnikov. SAP to rieši pomocou prepracovaného modulu účtovníctva spoločného podniku v rámci S/4 HANA. Konsolidáciu účtov ďalej pokrýva S/4 HANA Group Reporting.


IFRS 9 – Finančné nástroje

S/4 HANA Treasury and Risk Management má schopnosti zvládnuť rôzne druhy finančných nástrojov, či už sú to akcie, podielové fondy, dlhy, pôžičky, nástroje peňažného trhu, dlhopisy, futures, swapy, opcie, OTC nástroje atď. schopnosť automatizovaného spracovania účtovania finančných nástrojov. Taktiež umožňuje spoločnosti vykonávať analýzu portfólia a trhového rizika pre finančné nástroje. Riadenie expozície umožňuje snímanie expozícií z operačného systému automatizovaným spôsobom alebo môže byť aktualizované manuálne. Plánovanie zabezpečenia a účtovníctvo sú tiež zabudované tak, aby sa postarali o požiadavky IFRS 9 pre Forex alebo zabezpečenie úrokových sadzieb. Stará sa o zabezpečenie reálnej hodnoty aj peňažných tokov. S/4 HANA Treasury a Risk management majú aj ďalšiu možnosť účtovania zníženia hodnoty.

IFRS 17 – Poistné zmluvy

Funkcia SAP S/4 HANA Financial Products Sub-Ledger umožňuje poisťovniam spĺňať požiadavky IFRS 17. Podporované sú všetky tri prístupy načrtnuté v IFRS 17 – všeobecný model merania alebo prístup stavebných blokov (GMM), prístup s variabilným poplatkom a prístup prideľovania poistného. Nástroj na výpočet marže zmluvných služieb počíta a počíta s úpravou rizika a dokáže zvládnuť zložitosť meraní viacerých subjektov a mien.


IFRS 13 – Oceňovanie reálnou hodnotou

SAP S/4 HANA Treasury and Risk Management maj schopnosť priniesť zdroje trhových údajov a použiť ich na meranie reálnej hodnoty úrovne 1 alebo úrovne 2. Zdroje trhových údajov zahŕňajú ceny akcií alebo cenných papierov, ceny futures, výnosové krivky, volatilitu, úrokové sadzby atď. Ocenenia založené na oceňovaní alebo diskontovaných peňažných tokoch sa dajú ľahko odvodiť a vhodné účtovné postupy sú tiež automatizované. Ocenenie úrovne 3 je subjektívne a vyžaduje si predpoklady a okolnosti na odvodenie ocenenia. Ak existuje nastavená metodika, možno ju riešiť prostredníctvom vstavaného rámca obchodných pravidiel S/4 HANA.

29 views0 comments

Bình luận


bottom of page